Rinmochan Mangal Stotram

monthly_panchang

Rinmochan Mangal Stotram

Mangalo bhoomi puthrascha runahartha dana pradha,
Sthirasanomaha kaya sarva karma virodhaka. ||1||
Lohitho, lohithakshascha Samagaanam krupakara,
Dharathmaja kujo, bhoumo, bhoothidho, bhoominandana. ||2||
Angarako yamaschaiva sarvarogapaharka,
Vrushte kartha aapahartha cha sarva kama phala pradha. ||3||
Yethani kuja namani nithyam ya sradhaya padeth,
Runam na jayathethasya danam seegramavapunuyath. ||4||
Darani garbha sambhootham, vidhyut kanthi sama prabham,
Kumaram shakthi hasthamchamangalam pranamamyaham. ||5||
Sthothram angarakasyethathpadaneeyam sada nrubhi,
Na thesham bhoumaja peeda swalpapi bhavathi kwachith. ||6||
Angaraka maha bhaga Bhagawan baktha vathsalam,
Thwam namami mamasesham runamasu vinasaya. ||7||
Runa rogadhi daridryam ye chanye hyapamruthyuve,
Bhaya klesa manasthapa nasyanthu mama sarvadha. ||8||
Athi vakra duraradhya bhoga muktha jithathmana,
1
Thushto dadhasi samrajyam rushto harasi thath kshanath. ||9||
Virinchi sakra vishnunaam manushyanam thu kaa katha,
Thenathwam sarva sathvena graham rajo maha bala. ||10||
Puthran dehi danam dehi thwamasmi saranagatha,
Runa daridrya dukhena shathrunaam cha bhayath thatha. ||11||
Yebhir dwadasabhi slokai ya sthouthi cha darasutham,
Mahatheem sriyamapnothi hyaparo danadho yuva. ||12||

2

Rinmochan Mangal Stotram

1

Rinmochan Mangal Stotram

Mangalo bhoomi puthrascha runahartha dana pradha,
Sthirasanomaha kaya sarva karma virodhaka. ||1||
Lohitho, lohithakshascha Samagaanam krupakara,
Dharathmaja kujo, bhoumo, bhoothidho, bhoominandana. ||2||
Angarako yamaschaiva sarvarogapaharka,
Vrushte kartha aapahartha cha sarva kama phala pradha. ||3||
Yethani kuja namani nithyam ya sradhaya padeth,
Runam na jayathethasya danam seegramavapunuyath. ||4||
Darani garbha sambhootham, vidhyut kanthi sama prabham,
Kumaram shakthi hasthamchamangalam pranamamyaham. ||5||
Sthothram angarakasyethathpadaneeyam sada nrubhi,
Na thesham bhoumaja peeda swalpapi bhavathi kwachith. ||6||
Angaraka maha bhaga Bhagawan baktha vathsalam,
Thwam namami mamasesham runamasu vinasaya. ||7||
Runa rogadhi daridryam ye chanye hyapamruthyuve,
Bhaya klesa manasthapa nasyanthu mama sarvadha. ||8||
Athi vakra duraradhya bhoga muktha jithathmana,
Thushto dadhasi samrajyam rushto harasi thath kshanath. ||9||
Virinchi sakra vishnunaam manushyanam thu kaa katha,
Thenathwam sarva sathvena graham rajo maha bala. ||10||
Puthran dehi danam dehi thwamasmi saranagatha,
Runa daridrya dukhena shathrunaam cha bhayath thatha. ||11||
Yebhir dwadasabhi slokai ya sthouthi cha darasutham,
Mahatheem sriyamapnothi hyaparo danadho yuva. ||12||

hindi
english