Agastya Saraswati Stotram

monthly_panchang

॥Saraswati Stotram॥

Yaa Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa
Yaa Shubhra-Vastra-Aavrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa
Yaa Shveta-Padma-Aasanaa ।
Yaa Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii
Nihshessa-Jaaddya-Apahaa ॥1॥
Dorbhiryuktaa Caturbhim Sphattika-Manni-Nibhair-Akssamaalaan-Dadhaanaa
Hastenaikena Padmam Sitamapi
Ca Shukam Pustakam Ca-Aperanna ।
Bhaasaa Kunda-Indu-Shangkha-Sphattika-Manni-Nibhaa Bhaasamaana-Asamaanaa
Saa Me Vaag-Devata-Yam Nivasatu
Vadane Sarvadaa Suprasannaa ॥2॥
Sura-Asura-Sevita-Paada-Pangkajaa
Kare Viraajat-Kamaniiya-Pustakaa ।
Virin.ci-Patnii Kamala-Aasana-Sthitaa
Sarasvatii Nrtyatu Vaaci Me Sadaa ॥3॥
1
Sarasvatii Sarasija-Kesara-Prabhaa
Tapasvinii Sita-Kamala-Aasana-Priyaa ।
Ghana-Stanii Kamala-Vilolalocanaa
Manasvinii Bhavatu Vara-Prasaadinii ॥4॥
Sarasvatii Namastubhyam Vara-De Kaama-Ruupinni ।
Vidya-Arambham Karissyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa ॥5॥
Sarasvatii Namastubhyam Sarva-Devi Namo Namah ।
Shaanta-Ruupe Shashi-Dhare Sarva-Yoge Namo Namah ॥6॥
Nitya-Aanande Nira-Adhaare Nisskalaayai Namo Namah ।
Vidyaa-Dhare Vishaala-Akssi Shuuddha-Jnyaane Namo Namah ॥7॥
Shuddha-Sphattika-Ruupaayai Suukssma-Ruupe Namo Namah ।
Shabdabrahmi Catur-Haste Sarva-Siddhyai Namo Namah ॥8॥
Mukta-Alangkrta-Sarva-Anggyai Muula-Adhaare Namo Namah ।
Muula-Mantra-Svaruupaayai Muula-Shaktyai Namo Namah ॥9॥
Mano Manni-Mahaa-Yoge Vaag-Iishvari Namo Namah ।
Vaagbhyai Vara-Da-Hastaayai Varadaayai Namo Namah ॥10॥
Vedaayai Veda-Ruupaayai Vedaantaayai Namo Namah ।
2
Gunna-Dossa-Vivarjinyai Gunna-Diiptyai Namo Namah ॥11॥
Sarva-Jnyaane Sada-Aanande Sarva-Ruupe Namo Namah ।
Sampannaayai Kumaaryai Ca Sarvajnye Namo Namah ॥12॥
Yogaan-Aarya Umaa-Devyai Yoga-Anande Namo Namah ।
Divya-Jnyaana Tri-Netraayai Divya-Muurtyai Namo Namah ॥13॥
Ardha-Candra-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ।
Candra-Aditya-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ॥14॥
Annu-Ruupe Mahaa-Ruupe Vishva-Ruupe Namo Namah ।
Annima-Ady-Asstta-Siddhyaayai Aanandaayai Namo Namah ॥15॥
Jnyaana-Vijnyaana-Ruupaayai Jnyaana-Muurte Namo Namah ।
Naanaa-Shaastra-Svaruupaayai Naanaa-Ruupe Namo Namah ॥16॥
Padma-Daa Padma-Vamshaa Ca Padma-Ruupe Namo Namah ।
Paramesstthyai Paraa-Muurtyai Namaste Paapa-Naashini ॥17॥
Mahaa-Devyai Mahaakaalyai Mahaalakssmyai Namo Namah ।
Brahma-Vissnnu-Shivaayai Ca Brahmanaaryai Namo Namah ॥18॥
Kamala-Aakara-Pusspaa Ca Kaama-Ruupe Ruupa Namo Namah ।
Kapaali Karma-Diiptaayai Karma-Daayai Namo Namah ॥19॥
3
Saayam Praatah Patthen-Nityam Ssann-Maasaat Siddhir-Ucyate ।
Cora-Vyaaghra-Bhayam Na-Asti Patthataam Shrnnvataam-Api ॥20॥
Ittham Sarasvatii-Stotram Agastya-Muni-Vaacakam ।
Sarva-Siddhi-Karam Nrrnnaam Sarva-Paapa-Prannaashannam ॥21॥
॥Thus ends the Saraswati Stotram composed by Sage Agastya॥

4

Agastya Saraswati Stotram

1

॥Saraswati Stotram॥

Yaa Kunda-Indu-Tussaara-Haara-Dhavalaa
Yaa Shubhra-Vastra-Aavrtaa
Yaa Viinnaa-Vara-Danndda-Mannddita-Karaa
Yaa Shveta-Padma-Aasanaa ।
Yaa Brahmaa-Acyuta-Shamkara-Prabhrtibhir-Devah Sadaa Puujitaa
Saa Maam Paatu Sarasvati Bhagavatii
Nihshessa-Jaaddya-Apahaa ॥1॥
Dorbhiryuktaa Caturbhim Sphattika-Manni-Nibhair-Akssamaalaan-Dadhaanaa
Hastenaikena Padmam Sitamapi
Ca Shukam Pustakam Ca-Aperanna ।
Bhaasaa Kunda-Indu-Shangkha-Sphattika-Manni-Nibhaa Bhaasamaana-Asamaanaa
Saa Me Vaag-Devata-Yam Nivasatu
Vadane Sarvadaa Suprasannaa ॥2॥
Sura-Asura-Sevita-Paada-Pangkajaa
Kare Viraajat-Kamaniiya-Pustakaa ।
Virin.ci-Patnii Kamala-Aasana-Sthitaa
Sarasvatii Nrtyatu Vaaci Me Sadaa ॥3॥
Sarasvatii Sarasija-Kesara-Prabhaa
Tapasvinii Sita-Kamala-Aasana-Priyaa ।
Ghana-Stanii Kamala-Vilolalocanaa
Manasvinii Bhavatu Vara-Prasaadinii ॥4॥
Sarasvatii Namastubhyam Vara-De Kaama-Ruupinni ।
Vidya-Arambham Karissyaami Siddhir-Bhavatu Me Sadaa ॥5॥
Sarasvatii Namastubhyam Sarva-Devi Namo Namah ।
Shaanta-Ruupe Shashi-Dhare Sarva-Yoge Namo Namah ॥6॥
Nitya-Aanande Nira-Adhaare Nisskalaayai Namo Namah ।
Vidyaa-Dhare Vishaala-Akssi Shuuddha-Jnyaane Namo Namah ॥7॥
Shuddha-Sphattika-Ruupaayai Suukssma-Ruupe Namo Namah ।
Shabdabrahmi Catur-Haste Sarva-Siddhyai Namo Namah ॥8॥
Mukta-Alangkrta-Sarva-Anggyai Muula-Adhaare Namo Namah ।
Muula-Mantra-Svaruupaayai Muula-Shaktyai Namo Namah ॥9॥
Mano Manni-Mahaa-Yoge Vaag-Iishvari Namo Namah ।
Vaagbhyai Vara-Da-Hastaayai Varadaayai Namo Namah ॥10॥
Vedaayai Veda-Ruupaayai Vedaantaayai Namo Namah ।
2
Gunna-Dossa-Vivarjinyai Gunna-Diiptyai Namo Namah ॥11॥
Sarva-Jnyaane Sada-Aanande Sarva-Ruupe Namo Namah ।
Sampannaayai Kumaaryai Ca Sarvajnye Namo Namah ॥12॥
Yogaan-Aarya Umaa-Devyai Yoga-Anande Namo Namah ।
Divya-Jnyaana Tri-Netraayai Divya-Muurtyai Namo Namah ॥13॥
Ardha-Candra-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ।
Candra-Aditya-Jattaa-Dhaari Candra-Bimbe Namo Namah ॥14॥
Annu-Ruupe Mahaa-Ruupe Vishva-Ruupe Namo Namah ।
Annima-Ady-Asstta-Siddhyaayai Aanandaayai Namo Namah ॥15॥
Jnyaana-Vijnyaana-Ruupaayai Jnyaana-Muurte Namo Namah ।
Naanaa-Shaastra-Svaruupaayai Naanaa-Ruupe Namo Namah ॥16॥
Padma-Daa Padma-Vamshaa Ca Padma-Ruupe Namo Namah ।
Paramesstthyai Paraa-Muurtyai Namaste Paapa-Naashini ॥17॥
Mahaa-Devyai Mahaakaalyai Mahaalakssmyai Namo Namah ।
Brahma-Vissnnu-Shivaayai Ca Brahmanaaryai Namo Namah ॥18॥
Kamala-Aakara-Pusspaa Ca Kaama-Ruupe Ruupa Namo Namah ।
Kapaali Karma-Diiptaayai Karma-Daayai Namo Namah ॥19॥
Saayam Praatah Patthen-Nityam Ssann-Maasaat Siddhir-Ucyate ।
Cora-Vyaaghra-Bhayam Na-Asti Patthataam Shrnnvataam-Api ॥20॥
Ittham Sarasvatii-Stotram Agastya-Muni-Vaacakam ।
Sarva-Siddhi-Karam Nrrnnaam Sarva-Paapa-Prannaashannam ॥21॥
॥Thus ends the Saraswati Stotram composed by Sage Agastya॥

hindi
english