• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Rahu Kaal राहु कालम

Navadurga Stotram

monthly_panchang

॥Navadurga Stotram॥

॥Devi Shailaputri॥
Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥
॥Devi Brahmacharini॥
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥
॥Devi Chandraghanta॥
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥
॥Devi Kushmanda॥
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥
॥Devi Skandamata॥
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥
॥Devi Katyayani॥
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
1
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥
॥Devi Kalaratri॥
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥
Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥
॥Devi Mahagauri॥
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥
॥Devi Siddhidatri॥
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥
॥ Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥

2

Navadurga Stotram

॥Navadurga Stotram॥

॥Devi Shailaputri॥
Vande Vanchhitalabhaya Chandrardhakritashekharam।
Vrisharudham Shuladharam Shailaputri Yashasvinim॥1॥
॥Devi Brahmacharini॥
Dadhana Karapadmabhyamakshamala Kamandalu।
Devi Prasidatu Mayi Brahmacharinyanuttama॥2॥
॥Devi Chandraghanta॥
Pindajapravararudha Chandrakopastrakairyuta।
Prasadam Tanute Mahyam Chandraghanteti Vishruta॥3॥
॥Devi Kushmanda॥
Surasampurnakalasham Rudhiraplutameva Cha।
Dadhana Hastapadmabhyam Kushmanda Shubhadastu Me॥4॥
॥Devi Skandamata॥
Simhasanagata Nityam Padmashritakaradvaya।
Shubhadastu Sada Devi Skandamata Yashasvini॥5॥
॥Devi Katyayani॥
Chandrahasojjvalakara Shardulavaravahana।
Katyayani Shubham Dadyadevi Danavaghatini॥6॥
॥Devi Kalaratri॥
Ekaveni Japakarnapura Nagna Kharasthita।
Lamboshthi Karnikakarni Tailabhyaktasharirini॥
Vamapadollasallohalatakantakabhushana।
Vardhanamurdhadhwaja Krishna Kalaratrirbhayankari॥7॥
॥Devi Mahagauri॥
Shwete Vrishe Samarudha Shwetambaradhara Shuchih।
Mahagauri Shubham Dadyanmahadevapramodada॥8॥
॥Devi Siddhidatri॥
Siddhagandharvayakshadyairasurairamarairapi।
Sevyamana Sada Bhuyat Siddhida Siddhidayini॥9॥
॥ Iti Shri Navadurga Stotram Sampurnam॥

Chat btn