• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Rahu Kaal राहु कालम

Shri Suktam

monthly_panchang

॥Shri Suktam॥

Harih Om Hirannya-Varnnaam Harinniim Suvarnna-Rajata-Srajaam ।
Candraam Hirannmayiim
Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥1॥
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Vindeyam
Gaam-Ashvam Purussaan-Aham ॥2॥
Ashva-Puurvaam Ratha-Madhyaam Hastinaada-Prabodhiniim ।
Shriyam Deviim-Upahvaye Shriirmaa Devii Jussataam ॥3॥
Kaam So-Smitaam Hirannya-Praakaaraam-Aardraam Jvalantiim Trptaam Tarpayantiim ।
Padme Sthitaam Padma-Varnnaam
Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥4॥
Prabhaasam Yashasaa Loke Deva-Jussttaam-Udaaraam ।
Padminiim-Iim Sharannam-Aham Prapadye-Alakssmiir-Me
Nashyataam Tvaam Vrnne ॥5॥
Aaditya-Varnne Tapasoa-Adhi-Jaato
Vanaspatis-Tava Vrkssah-Atha Bilvah ।
Tasya Phalani Tapasaa-Nudantu Maaya-Antaraayaashca Baahyaa Alakssmiih ॥6॥
1
Upaitu Maam Deva-Sakhah Kiirtish-Ca Manninaa Saha ।
Praadurbhuutah-Asmi Raassttre-([A] Kiirtim-Rddhim Dadaatu To Me ॥7॥
Kssut-Pipaasaa-Malaam Jyesstthaam-Alakssmiim Naashayaamy-Aham ।
Abhuutim-Asamrddhim Cha Sarvaam Nirnnuda Grhaat ॥8॥
Gandha-Dvaaraam Duraadharssam
Nitya-Pussttaam Kariissinniim ।
Iishvariing Sarva-Bhuutaanaam Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥9॥
Manasah Kaamam-Aakuutim Vaacah Satyam-Ashiimahi ।
Pashuunaam Rupam-Annasya Mayi Shriih Shrayataam Yashah ॥10॥
Kardamena Prajaa-Bhuutaa Sambhava Kardama ।
Shriyam Vaasaya Me Kule Maataram Padma-Maaliniim ॥11॥
Aapah Srjantu Snigdhaani Cikliita Vasa Grhe ।
Ni Ca Deviim Maataram Shriyam Vaasaya Kule ॥12॥
Aardraam Pusskarinniim Pussttim Pinggalaam Padma-Maaliniim ।
Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥13॥
Aardraam Yah Karinniim Yassttim Suvarnnam Hema-Maaliniim ।
Suuryaam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥14॥
2
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Prabhuutam
Gaavo Daasyah-Ashvaan Vindeyam Puurussaan-Aham ॥15॥
Yah Shucih Prayato Bhuutvaa Juhu-Yaad-Aajyam-Anvaham ।
Suuktam Pancadasharcam Ca Shriikaamah Satatam Japet ॥16॥
Padma-Aanane Padma Uuru
Padma-Akssii Padmaa-Sambhave ।
Tvam Maam Bhajasva Padma-Akssii Yena Saukhyam Labhaami-Aham ॥17॥
Ashva-Daayi Go-Daayi Dhana-Daayi Mahaa-Dhane ।
Dhanam To Me Jussataam Devii
Sarva-Kaamaamsh-Ca Dehi To Me ॥18॥
Putra-Pautra Dhanam Dhaanyam Hasti-Ashva-Aadi-Gave Ratham ।
Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayussmantam Karotu Maam ॥19॥
Dhanam-Agnir-Dhanam Vaayur-Dhanam
Suuryo Dhanam Vasuh ।
Dhanam-Indro Brhaspatir-Varunnam Dhanam-Ashnute ॥20॥
Vainateya Somam Piba Somam Pibatu Vrtrahaa ।
3
Somam Dhanasya Somino Mahyam Dadaatu ॥21॥
Na Krodho Na Cha Maatsarya Na Lobho Na-Ashubhaa Matih ।
Bhavanti Krtpunnyaanaam Bhaktaanaam Shriisuuktam Japet-Sadaa ॥22॥
Varssantu Te Vibhaavari Divo Abhrasya Vidyutah ।
Rohantu Sarva-Biija-Anyava Brahma Dvisso Jahi ॥23॥
Padma-Priye Padma Padma-Haste
Padma-Aalaye Padma-Dalaayata-Akssi ।
Vishva-Priye Vissnnu Mano-Anukuule
Tvat-Paada-Padmam Mayi Sannidhatsva ॥24॥
Yaa Saa Padma-Aasana-Sthaa
Vipula-Kattitattii Padma-Patraayata-Akssii ।
Gambhiiraa Varta-Naabhih Stanabhara
Namita Shubhra Vastra-Uttariiyaa ॥25॥
Lakssmiir-Divyair-Gajendrair-Manni-Ganna-Khacitais-Snaapitaa Hema-Kumbhaih ।
Nityam Saa Padma-Hastaa Mama
Vasatu Grhe Sarva-Maanggalya-Yuktaa ॥26॥
Lakssmiim Kssiira-Samudra
4
Raaja-Tanayaam Shriirangga-Dhaama-Iishvariim ।
Daasii-Bhuuta-Samasta Deva
Vanitaam Loka-Eka Diipa-Amkuraam ॥27॥
Shriimat-Manda-Kattaakssa-Labdha Vibhava Brahmaa-Indra-Ganggaadharaam ।
Tvaam Trai-Lokya Kuttumbiniim Sarasijaam Vande Mukunda-Priyaam ॥28॥
Siddha-Lakssmiir-Mokssa-Lakssmiir-Jaya-Lakssmiis-Sarasvatii ।
Shrii-Lakssmiir-Vara-Lakssmiishca Prasannaa Mama Sarvadaa ॥29॥
Vara-Angkushau Paasham-Abhiiti-Mudraam
Karair-Vahantiim Kamala-Aasana-Sthaam ।
Baala-Aarka Kotti Pratibhaam
Tri-Netraam Bhaje-Aham-Aadyaam Jagat-Iisvariim Tvaam ॥30॥
Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha Saadhike ।
Sharannye Try-Ambake Devi
Naaraayanni Namostu Te ॥31॥
Sarasija-Nilaye Saroja-Haste
Dhavalatara-Amshuka Gandha-Maalya-Shobhe ।
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
5
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam ॥32॥
Vissnnu-Patniim Kssamaam Deviim Maadhaviim Maadhava-Priyaam ।
Vissnnoh Priyasakhiim Deviim Namaamy-Acyuta-Vallabhaam ॥33॥
Mahaalakssmii Ca Vidmahe Vissnnu-Patniim Ca Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat ॥34॥
Shrii-Varcasyam-Aayussyam-Aarogyamaa-Vidhaat Pavamaanam Mahiyate ।
Dhanam Dhaanyam Pashum Bahu-Putra-Laabham Shatasamvatsaram Diirghamaayuh ॥35॥
Rnna-Roga-Aadi-Daaridrya-Paapa-Kssud-Apamrtyavah ।
Bhaya-Shoka-Manastaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa ॥36॥
Ya Evam Veda Om Mahaadevyai Cha Vissnnu-Patniim Cha Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat Om Shaantih Shaantih Shaantih ॥37॥

6

॥Shri Suktam॥

Harih Om Hirannya-Varnnaam Harinniim Suvarnna-Rajata-Srajaam ।
Candraam Hirannmayiim
Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥1॥
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Vindeyam
Gaam-Ashvam Purussaan-Aham ॥2॥
Ashva-Puurvaam Ratha-Madhyaam Hastinaada-Prabodhiniim ।
Shriyam Deviim-Upahvaye Shriirmaa Devii Jussataam ॥3॥
Kaam So-Smitaam Hirannya-Praakaaraam-Aardraam Jvalantiim Trptaam Tarpayantiim ।
Padme Sthitaam Padma-Varnnaam
Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥4॥
Prabhaasam Yashasaa Loke Deva-Jussttaam-Udaaraam ।
Padminiim-Iim Sharannam-Aham Prapadye-Alakssmiir-Me
Nashyataam Tvaam Vrnne ॥5॥
Aaditya-Varnne Tapasoa-Adhi-Jaato
Vanaspatis-Tava Vrkssah-Atha Bilvah ।
Tasya Phalani Tapasaa-Nudantu Maaya-Antaraayaashca Baahyaa Alakssmiih ॥6॥
Upaitu Maam Deva-Sakhah Kiirtish-Ca Manninaa Saha ।
Praadurbhuutah-Asmi Raassttre-([A] Kiirtim-Rddhim Dadaatu To Me ॥7॥
Kssut-Pipaasaa-Malaam Jyesstthaam-Alakssmiim Naashayaamy-Aham ।
Abhuutim-Asamrddhim Cha Sarvaam Nirnnuda Grhaat ॥8॥
Gandha-Dvaaraam Duraadharssam
Nitya-Pussttaam Kariissinniim ।
Iishvariing Sarva-Bhuutaanaam Taam-Iha-Upahvaye Shriyam ॥9॥
Manasah Kaamam-Aakuutim Vaacah Satyam-Ashiimahi ।
Pashuunaam Rupam-Annasya Mayi Shriih Shrayataam Yashah ॥10॥
Kardamena Prajaa-Bhuutaa Sambhava Kardama ।
Shriyam Vaasaya Me Kule Maataram Padma-Maaliniim ॥11॥
Aapah Srjantu Snigdhaani Cikliita Vasa Grhe ।
Ni Ca Deviim Maataram Shriyam Vaasaya Kule ॥12॥
Aardraam Pusskarinniim Pussttim Pinggalaam Padma-Maaliniim ।
Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥13॥
Aardraam Yah Karinniim Yassttim Suvarnnam Hema-Maaliniim ।
Suuryaam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha ॥14॥
Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।
Yasyaam Hirannyam Prabhuutam
Gaavo Daasyah-Ashvaan Vindeyam Puurussaan-Aham ॥15॥
Yah Shucih Prayato Bhuutvaa Juhu-Yaad-Aajyam-Anvaham ।
Suuktam Pancadasharcam Ca Shriikaamah Satatam Japet ॥16॥
Padma-Aanane Padma Uuru
Padma-Akssii Padmaa-Sambhave ।
Tvam Maam Bhajasva Padma-Akssii Yena Saukhyam Labhaami-Aham ॥17॥
Ashva-Daayi Go-Daayi Dhana-Daayi Mahaa-Dhane ।
Dhanam To Me Jussataam Devii
Sarva-Kaamaamsh-Ca Dehi To Me ॥18॥
Putra-Pautra Dhanam Dhaanyam Hasti-Ashva-Aadi-Gave Ratham ।
Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayussmantam Karotu Maam ॥19॥
Dhanam-Agnir-Dhanam Vaayur-Dhanam
Suuryo Dhanam Vasuh ।
Dhanam-Indro Brhaspatir-Varunnam Dhanam-Ashnute ॥20॥
Vainateya Somam Piba Somam Pibatu Vrtrahaa ।
Somam Dhanasya Somino Mahyam Dadaatu ॥21॥
Na Krodho Na Cha Maatsarya Na Lobho Na-Ashubhaa Matih ।
Bhavanti Krtpunnyaanaam Bhaktaanaam Shriisuuktam Japet-Sadaa ॥22॥
Varssantu Te Vibhaavari Divo Abhrasya Vidyutah ।
Rohantu Sarva-Biija-Anyava Brahma Dvisso Jahi ॥23॥
Padma-Priye Padma Padma-Haste
Padma-Aalaye Padma-Dalaayata-Akssi ।
Vishva-Priye Vissnnu Mano-Anukuule
Tvat-Paada-Padmam Mayi Sannidhatsva ॥24॥
Yaa Saa Padma-Aasana-Sthaa
Vipula-Kattitattii Padma-Patraayata-Akssii ।
Gambhiiraa Varta-Naabhih Stanabhara
Namita Shubhra Vastra-Uttariiyaa ॥25॥
Lakssmiir-Divyair-Gajendrair-Manni-Ganna-Khacitais-Snaapitaa Hema-Kumbhaih ।
Nityam Saa Padma-Hastaa Mama
Vasatu Grhe Sarva-Maanggalya-Yuktaa ॥26॥
Lakssmiim Kssiira-Samudra
Raaja-Tanayaam Shriirangga-Dhaama-Iishvariim ।
Daasii-Bhuuta-Samasta Deva
Vanitaam Loka-Eka Diipa-Amkuraam ॥27॥
Shriimat-Manda-Kattaakssa-Labdha Vibhava Brahmaa-Indra-Ganggaadharaam ।
Tvaam Trai-Lokya Kuttumbiniim Sarasijaam Vande Mukunda-Priyaam ॥28॥
Siddha-Lakssmiir-Mokssa-Lakssmiir-Jaya-Lakssmiis-Sarasvatii ।
Shrii-Lakssmiir-Vara-Lakssmiishca Prasannaa Mama Sarvadaa ॥29॥
Vara-Angkushau Paasham-Abhiiti-Mudraam
Karair-Vahantiim Kamala-Aasana-Sthaam ।
Baala-Aarka Kotti Pratibhaam
Tri-Netraam Bhaje-Aham-Aadyaam Jagat-Iisvariim Tvaam ॥30॥
Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha Saadhike ।
Sharannye Try-Ambake Devi
Naaraayanni Namostu Te ॥31॥
Sarasija-Nilaye Saroja-Haste
Dhavalatara-Amshuka Gandha-Maalya-Shobhe ।
Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye
Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam ॥32॥
Vissnnu-Patniim Kssamaam Deviim Maadhaviim Maadhava-Priyaam ।
Vissnnoh Priyasakhiim Deviim Namaamy-Acyuta-Vallabhaam ॥33॥
Mahaalakssmii Ca Vidmahe Vissnnu-Patniim Ca Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat ॥34॥
Shrii-Varcasyam-Aayussyam-Aarogyamaa-Vidhaat Pavamaanam Mahiyate ।
Dhanam Dhaanyam Pashum Bahu-Putra-Laabham Shatasamvatsaram Diirghamaayuh ॥35॥
Rnna-Roga-Aadi-Daaridrya-Paapa-Kssud-Apamrtyavah ।
Bhaya-Shoka-Manastaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa ॥36॥
Ya Evam Veda Om Mahaadevyai Cha Vissnnu-Patniim Cha Dhiimahi ।
Tat-No Lakssmiih Pracodayaat Om Shaantih Shaantih Shaantih ॥37॥

Chat btn