Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2020
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Anushthan अनुष्ठान
Rahu Kaal राहु कालम

Shri Surya Dev Chalisa

monthly_panchang

Shri Surya Deva Chalisa

॥Doha॥
Kanaka Badana Kundala Makara, Mukta Mala Anga।
Padmasana Sthita Dhyaie,
Shankha Chakra Ke Sanga॥
॥Chaupai॥
Jai Savita Jai Jayati Divakara!।
Sahasranshu! Saptashva Timirahara॥
Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskara!।
Savita Hansa! Sunura Vibhakara॥
Vivaswana! Aditya! Vikartana। Martanda Harirupa Virochana॥
Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate।
Veda Hiranyagarbha Kaha Gate॥
Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi। Munigana Hota Prasanna Modalahi॥
Aruna Sadrisha Sarathi Manohara।
Hankata Haya Sata Chadi Ratha Para॥
Mandala Ki Mahima Ati Nyari। Teja Rupa Keri Balihari॥
Uchchaihshrava Sadrisha Haya Jote। Dekhi Purandara Lajjita Hote॥
1
Mitra Marichi Bhanu Aruna Bhaskara।
Savita Surya Arka Khaga Kalikara॥
Pusha Ravi Aditya Nama Lai। Hiranyagarbhaya Namah Kahikai॥
Dwadasa Nama Prema So Gavain।
Mastaka Baraha Bara Navavain॥
Chara Padaratha Jana So Pavai। Dukha Daridra Agha Punja Nasavai॥
Namaskara Ko Chamatkara Yaha।
Vidhi Harihara Ko Kripasara Yaha॥
Sevai Bhanu Tumahin Mana Lai।
Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai॥
Baraha Nama Uchcharana Karate। Sahasa Janama Ke Pataka Tarate॥
Upakhyana Jo Karate Tavajana। Ripu So Jamalahate Sotehi Chhana॥
Dhana Suta Juta Parivara Badhatu Hai।
Prabala Moha Ko Phanda Katatu Hai॥
Arka Shisha Ko Raksha Karate। Ravi Lalata Para Nitya Biharate॥
Surya Netra Para Nitya Virajata।
Karna Desa Para Dinakara Chhajata॥
2
Bhanu Nasika Vasakarahunita। Bhaskara Karata Sada Mukhako Hita॥
Ontha Rahai Parjanya Hamare।
Rasana Bicha Tikshna Basa Pyare॥
Kantha Suvarna Reta Ki Shobha। Tigma Tejasah Kandhe Lobha॥
Pusham Bahu Mitra Pithahin Para।
Tvashta Varuna Rahata Su-Ushnakara॥
Yugala Hatha Para Raksha Karana। Bhanumana Urasarma Su-Udarachana॥
Basata Nabhi Aditya Manohara। Katimanha,
Rahata Mana Mudabhara॥
Jangha Gopati Savita Basa।
Gupta Divakara Karata Hulasa॥
Vivaswana Pada Ki Rakhavari।
Bahara Basate Nita Tam Hari॥
Sahasranshu Sarvanga Samharai।
Raksha Kavacha Vichitra Vichare॥
Asa Jojana Apane Mana Mahi।
Bhaya Jagabicha Karahun Tehi Nahi॥
3
Dadru Kushtha Tehi Kabahu Na Vyapai।
Jojana Yako Mana Manha Japai॥
Andhakara Jaga Ka Jo Harata।
Nava Prakasha Se Ananda Bharata॥
Graha Gana Grasi Na Mitavata Jahi।
Koti Bara Main Pranavaun Tahi॥
Manda Sadrisha Suta Jaga Me Jake।
Dharmaraja Sam Adbhuta Banke॥
Dhanya-Dhanya Tuma Dinamani Deva। Kiya Karata Suramuni Nara Seva॥
Bhakti Bhavayuta Purna Niyam So।
Dura Hatataso Bhavake Bhrama So॥
Parama Dhanya So Nara Tanadhari।
Hain Prasanna Jehi Para Tama Hari॥
Aruna Magha Mahan Surya Phalguna।
Madhu Vedanga Nama Ravi Udayana॥
Bhanu Udaya Baisakha Ginavai। Jyeshtha Indra Ashadha Ravi Gavai॥
Yama Bhado Ashwin Himareta। Katika Hota Divakara Neta॥
4
Agahana Bhinna Vishnu Hain Pusahin। Purusha Nama Ravi Hain Malamasahin॥
॥Doha॥
Bhanu Chalisa Prema Yuta, Gavahin Je Nar Nitya।
Sukha Sampatti Lahi Bibidha, Honhi Sada Kritakritya॥

5

Shri Surya Dev Chalisa

1

Shri Surya Deva Chalisa

॥Doha॥
Kanaka Badana Kundala Makara, Mukta Mala Anga।
Padmasana Sthita Dhyaie,
Shankha Chakra Ke Sanga॥
॥Chaupai॥
Jai Savita Jai Jayati Divakara!।
Sahasranshu! Saptashva Timirahara॥
Bhanu! Patanga! Marichi! Bhaskara!।
Savita Hansa! Sunura Vibhakara॥
Vivaswana! Aditya! Vikartana। Martanda Harirupa Virochana॥
Ambaramani! Khaga! Ravi Kahalate।
Veda Hiranyagarbha Kaha Gate॥
Sahasranshu Pradyotana, Kahikahi। Munigana Hota Prasanna Modalahi॥
Aruna Sadrisha Sarathi Manohara।
Hankata Haya Sata Chadi Ratha Para॥
Mandala Ki Mahima Ati Nyari। Teja Rupa Keri Balihari॥
Uchchaihshrava Sadrisha Haya Jote। Dekhi Purandara Lajjita Hote॥
Mitra Marichi Bhanu Aruna Bhaskara।
Savita Surya Arka Khaga Kalikara॥
Pusha Ravi Aditya Nama Lai। Hiranyagarbhaya Namah Kahikai॥
Dwadasa Nama Prema So Gavain।
Mastaka Baraha Bara Navavain॥
Chara Padaratha Jana So Pavai। Dukha Daridra Agha Punja Nasavai॥
Namaskara Ko Chamatkara Yaha।
Vidhi Harihara Ko Kripasara Yaha॥
Sevai Bhanu Tumahin Mana Lai।
Ashtasiddhi Navanidhi Tehin Pai॥
Baraha Nama Uchcharana Karate। Sahasa Janama Ke Pataka Tarate॥
Upakhyana Jo Karate Tavajana। Ripu So Jamalahate Sotehi Chhana॥
Dhana Suta Juta Parivara Badhatu Hai।
Prabala Moha Ko Phanda Katatu Hai॥
Arka Shisha Ko Raksha Karate। Ravi Lalata Para Nitya Biharate॥
Surya Netra Para Nitya Virajata।
Karna Desa Para Dinakara Chhajata॥
2
Bhanu Nasika Vasakarahunita। Bhaskara Karata Sada Mukhako Hita॥
Ontha Rahai Parjanya Hamare।
Rasana Bicha Tikshna Basa Pyare॥
Kantha Suvarna Reta Ki Shobha। Tigma Tejasah Kandhe Lobha॥
Pusham Bahu Mitra Pithahin Para।
Tvashta Varuna Rahata Su-Ushnakara॥
Yugala Hatha Para Raksha Karana। Bhanumana Urasarma Su-Udarachana॥
Basata Nabhi Aditya Manohara। Katimanha,
Rahata Mana Mudabhara॥
Jangha Gopati Savita Basa।
Gupta Divakara Karata Hulasa॥
Vivaswana Pada Ki Rakhavari।
Bahara Basate Nita Tam Hari॥
Sahasranshu Sarvanga Samharai।
Raksha Kavacha Vichitra Vichare॥
Asa Jojana Apane Mana Mahi।
Bhaya Jagabicha Karahun Tehi Nahi॥
Dadru Kushtha Tehi Kabahu Na Vyapai।
Jojana Yako Mana Manha Japai॥
Andhakara Jaga Ka Jo Harata।
Nava Prakasha Se Ananda Bharata॥
Graha Gana Grasi Na Mitavata Jahi।
Koti Bara Main Pranavaun Tahi॥
Manda Sadrisha Suta Jaga Me Jake।
Dharmaraja Sam Adbhuta Banke॥
Dhanya-Dhanya Tuma Dinamani Deva। Kiya Karata Suramuni Nara Seva॥
Bhakti Bhavayuta Purna Niyam So।
Dura Hatataso Bhavake Bhrama So॥
Parama Dhanya So Nara Tanadhari।
Hain Prasanna Jehi Para Tama Hari॥
Aruna Magha Mahan Surya Phalguna।
Madhu Vedanga Nama Ravi Udayana॥
Bhanu Udaya Baisakha Ginavai। Jyeshtha Indra Ashadha Ravi Gavai॥
Yama Bhado Ashwin Himareta। Katika Hota Divakara Neta॥
3
Agahana Bhinna Vishnu Hain Pusahin। Purusha Nama Ravi Hain Malamasahin॥
॥Doha॥
Bhanu Chalisa Prema Yuta, Gavahin Je Nar Nitya।
Sukha Sampatti Lahi Bibidha, Honhi Sada Kritakritya॥

hindi
english