• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Rahu Kaal राहु कालम

Rinmukti Ganesh Stotram

monthly_panchang

Rinmukti Shri Ganesh Stotram

|| Viniyoga ||
Om Asya Srirnavimocana mahaganapati-stotramantrasya
sukracarya rsih rnavimocana mahaganapatirdevata
anustup chandah rnavimocanamahaganapatiprityarthe jape viniyogah.
|| Stotra patha ||
Om smarami devadevesam vakratuntam mahabalam.
Sataksaram krpasindhum namami rnamuktaye.1.
Mahaganapatim vande mahasetum mahabalam.
Ekamevadvitiyam tu namami rnamuktaye.2.
Ekaksaram tvekadantamekam brahma sanatanam.
Mahavighnaharam devam namami rnamuktaye.3.
Suklambaram suklavarnam suklagandhanulepanam.
Sarvasuklamayam devam namami rnamuktaye.4.
Raktambaram raktavarnam raktagandhanulepanam.
Raktapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.5.
Krsnambaram krsnavarnam krsnagandhanulepanam.
Krsnayajñopavitam ca namami rnamuktaye.6.
1
Pitambaram pitavarna pitagandhanulepanam.
Pitapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.7.
Sarvatmakam sarvavarnam sarvagandhanulepanam..
Sarvapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.8.
Etad rnaharam stotram trisandhyam yah pathennarah.
Sanmasabhyantare tasya rnacchedo na sansayah.9.
Sahasradasakam krtva rnamukto dhani bhavet.

.Iti rudrayamale rnamukti sri ganesastotram sampurnam.

2

Rinmukti Ganesh Stotram

Rinmukti Shri Ganesh Stotram

|| Viniyoga ||
Om Asya Srirnavimocana mahaganapati-stotramantrasya
sukracarya rsih rnavimocana mahaganapatirdevata
anustup chandah rnavimocanamahaganapatiprityarthe jape viniyogah.
|| Stotra patha ||
Om smarami devadevesam vakratuntam mahabalam.
Sataksaram krpasindhum namami rnamuktaye.1.
Mahaganapatim vande mahasetum mahabalam.
Ekamevadvitiyam tu namami rnamuktaye.2.
Ekaksaram tvekadantamekam brahma sanatanam.
Mahavighnaharam devam namami rnamuktaye.3.
Suklambaram suklavarnam suklagandhanulepanam.
Sarvasuklamayam devam namami rnamuktaye.4.
Raktambaram raktavarnam raktagandhanulepanam.
Raktapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.5.
Krsnambaram krsnavarnam krsnagandhanulepanam.
Krsnayajñopavitam ca namami rnamuktaye.6.
Pitambaram pitavarna pitagandhanulepanam.
Pitapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.7.
Sarvatmakam sarvavarnam sarvagandhanulepanam..
Sarvapuspaih pujyamanam namami rnamuktaye.8.
Etad rnaharam stotram trisandhyam yah pathennarah.
Sanmasabhyantare tasya rnacchedo na sansayah.9.
Sahasradasakam krtva rnamukto dhani bhavet.

.Iti rudrayamale rnamukti sri ganesastotram sampurnam.

Chat btn