• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Rahu Kaal राहु कालम

Shiva Ramashtakam Stotram

monthly_panchang

Shri Shiva Ramashtakam Stotram

Hare shiva rama sakhe prabho,
Trividha thapa nivarana hey Vibho,
Aaja janeswara yadava pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||1||
Kamala lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro gaja rakshaka go pathe,
Shiva thano bhava Shankara Pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||2||
Suja ranjana mangala mandiram,
Bhajathi they purusha param padam,
Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||3||
Jaya Yudhishtra vallabha bhoopathe,
Jaya jayarjitha punya payo nidhe,
Jaya krupa maya Krishna namosthu they,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||4||
Bhva vimochana Madhava maapathe,
1
Sukha vimana sahamsa Shivaarathe,
Janaka jaaratha Raghava raksha maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||5||
Avani mandala mangala maapathe,
Jaladha Sundara Rama rama pathe,
Nigama keerthi gunarnava gopathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||6||
Pathitha pavana nama mayee latha,
Thava yaso vimalam parigeeyathe,
Thadapi Madhava Mam Kim upekshase,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||7||
Amaratha para deva rama pathe,
Vijayathasthava nama dhanopama,
Mayi kadham karunarnava jayathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||8||
Hanumatha Priya chaapakara Prabho,
Sura saridhrutha shekhara hey Guro,
2
Mama Vibho Kimu vismaranam krutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||9||
Aharahar jana ranchana sundaram patathi,
Ya shiva rama krutham sthavam,
Visathi rama ramana padambhuje,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||10||
Pratar uthaya yo bhakthya patedh ekagara manasa,
Vijayo jayathe thasya Vishnumaradhyamapnuyath. ||11||

3

Shiva Ramashtakam Stotram

Shri Shiva Ramashtakam Stotram

Hare shiva rama sakhe prabho,
Trividha thapa nivarana hey Vibho,
Aaja janeswara yadava pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||1||
Kamala lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro gaja rakshaka go pathe,
Shiva thano bhava Shankara Pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||2||
Suja ranjana mangala mandiram,
Bhajathi they purusha param padam,
Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||3||
Jaya Yudhishtra vallabha bhoopathe,
Jaya jayarjitha punya payo nidhe,
Jaya krupa maya Krishna namosthu they,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||4||
Bhva vimochana Madhava maapathe,
Sukha vimana sahamsa Shivaarathe,
Janaka jaaratha Raghava raksha maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||5||
Avani mandala mangala maapathe,
Jaladha Sundara Rama rama pathe,
Nigama keerthi gunarnava gopathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||6||
Pathitha pavana nama mayee latha,
Thava yaso vimalam parigeeyathe,
Thadapi Madhava Mam Kim upekshase,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||7||
Amaratha para deva rama pathe,
Vijayathasthava nama dhanopama,
Mayi kadham karunarnava jayathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||8||
Hanumatha Priya chaapakara Prabho,
Sura saridhrutha shekhara hey Guro,
Mama Vibho Kimu vismaranam krutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||9||
Aharahar jana ranchana sundaram patathi,
Ya shiva rama krutham sthavam,
Visathi rama ramana padambhuje,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||10||
Pratar uthaya yo bhakthya patedh ekagara manasa,
Vijayo jayathe thasya Vishnumaradhyamapnuyath. ||11||

Chat btn