Shiva Ramashtakam Stotram

monthly_panchang

Shri Shiva Ramashtakam Stotram

Hare shiva rama sakhe prabho,
Trividha thapa nivarana hey Vibho,
Aaja janeswara yadava pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||1||
Kamala lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro gaja rakshaka go pathe,
Shiva thano bhava Shankara Pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||2||
Suja ranjana mangala mandiram,
Bhajathi they purusha param padam,
Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||3||
Jaya Yudhishtra vallabha bhoopathe,
Jaya jayarjitha punya payo nidhe,
Jaya krupa maya Krishna namosthu they,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||4||
Bhva vimochana Madhava maapathe,
1
Sukha vimana sahamsa Shivaarathe,
Janaka jaaratha Raghava raksha maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||5||
Avani mandala mangala maapathe,
Jaladha Sundara Rama rama pathe,
Nigama keerthi gunarnava gopathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||6||
Pathitha pavana nama mayee latha,
Thava yaso vimalam parigeeyathe,
Thadapi Madhava Mam Kim upekshase,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||7||
Amaratha para deva rama pathe,
Vijayathasthava nama dhanopama,
Mayi kadham karunarnava jayathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||8||
Hanumatha Priya chaapakara Prabho,
Sura saridhrutha shekhara hey Guro,
2
Mama Vibho Kimu vismaranam krutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||9||
Aharahar jana ranchana sundaram patathi,
Ya shiva rama krutham sthavam,
Visathi rama ramana padambhuje,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||10||
Pratar uthaya yo bhakthya patedh ekagara manasa,
Vijayo jayathe thasya Vishnumaradhyamapnuyath. ||11||

3

Shiva Ramashtakam Stotram

1

Shri Shiva Ramashtakam Stotram

Hare shiva rama sakhe prabho,
Trividha thapa nivarana hey Vibho,
Aaja janeswara yadava pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||1||
Kamala lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro gaja rakshaka go pathe,
Shiva thano bhava Shankara Pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||2||
Suja ranjana mangala mandiram,
Bhajathi they purusha param padam,
Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||3||
Jaya Yudhishtra vallabha bhoopathe,
Jaya jayarjitha punya payo nidhe,
Jaya krupa maya Krishna namosthu they,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||4||
Bhva vimochana Madhava maapathe,
Sukha vimana sahamsa Shivaarathe,
Janaka jaaratha Raghava raksha maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||5||
Avani mandala mangala maapathe,
Jaladha Sundara Rama rama pathe,
Nigama keerthi gunarnava gopathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||6||
Pathitha pavana nama mayee latha,
Thava yaso vimalam parigeeyathe,
Thadapi Madhava Mam Kim upekshase,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||7||
Amaratha para deva rama pathe,
Vijayathasthava nama dhanopama,
Mayi kadham karunarnava jayathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||8||
Hanumatha Priya chaapakara Prabho,
Sura saridhrutha shekhara hey Guro,
2
Mama Vibho Kimu vismaranam krutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||9||
Aharahar jana ranchana sundaram patathi,
Ya shiva rama krutham sthavam,
Visathi rama ramana padambhuje,
Shiva hare vijayam kuru may varam. ||10||
Pratar uthaya yo bhakthya patedh ekagara manasa,
Vijayo jayathe thasya Vishnumaradhyamapnuyath. ||11||

hindi
english