Mangalvar Aarti

monthly_panchang

Aarti Shri Hanumanji

Aarti Kije Hanuman Lala Ki।Dusht Dalan Ragunath Kala Ki॥
Jake Bal Se Girivar Kaanpe।Rog Dosh Ja Ke Nikat Na Jhaanke॥
Anjani Putra Maha Baldaaee।Santan Ke Prabhu Sada Sahai॥
De Beera Raghunath Pathaaye।Lanka Jaari Siya Sudhi Laaye॥
Lanka So Kot Samundra-Si Khai।Jaat Pavan Sut Baar Na Lai॥
Lanka Jaari Asur Sanhare।Siyaramji Ke Kaaj Sanvare॥
Lakshman Moorchhit Pade Sakaare।Aani Sajeevan Pran Ubaare॥
Paithi Pataal Tori Jam-kaare।Ahiravan Ke Bhuja Ukhaare॥
Baayen Bhuja Asur Dal Mare।Daahine Bhuja Santjan Tare॥
Sur Nar Muni Aarti Utare।Jai Jai Jai Hanuman Uchaare॥
Kanchan Thaar Kapoor Lau Chhaai।Aarti Karat Anjana Maai॥
Jo Hanumanji Ki Aarti Gaave।Basi Baikunth Param Pad Pave॥

Hanumanji Ki Aarti

Mangala Murti Jai Jai Hanumanta। Mangala-Mangala Deva Ananta॥
Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje, Kandhe Moonj Janeu Saaje।
Shankara Suvana Kesari Nandan, Teja Pratapa Maha jaga Vandan॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Laal Langota Laal Dou Nayana, Parvata Sama Pharata Hai Sena।
1
Kaal Akaal Juddha Kilkari, Desha Ujarata Kruddha Apari॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Ramdoota Atulita Baldhama, Anjani Putra Pavansuta Nama।
Mahaveera Vikrama Bajrangi, Kumati Nivara Sumati Ke Sangi॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Bhumi Putra Kanchana Barsave, Rajpata Pura Desha Divave।
Shatruna Kaat-Kaat Mahi Daare, Bandhana Vyadhi Vipatti Nivaren॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Aapan Teja Samharo Aapai, Teeno Loka Haank Te Kaapai।
Saba Sukha Lahai Tumhari Sharana, Tum Rakshaka Kaahu Ko Darna॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Tumhare Bhajan Sakala Sansara, Daya Karo Sukha Drishti Apara।
Ramadanda Kalahu Ko Danda, Tumhare Parasa Hota Jaba Khanda॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Pavana Putra Dharati Ke Poota, Dou Mila Kaaj Karo Avadhuta।
Hara Prani Sharanagata Aaye, Charana Kamala Me Shisha Navaye॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
2
Roga Shoka Bahuta Vipatti Ghirane, Daridra Dukha Bandhana
Prakatane।
Tum Taja Aur Na Metanahara, Dou Tum Ho Mahaveera Apara॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Daridra Dahana Rina Trasa, Karo Roga Dukha Svapna Vinasha।
Shatruna Karo Charana Ke Chere, Tum Swami Hum Sevaka Tere॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Vipatti Harna Mangala Deva, Angikara Karo Yaha Seva।
Mudita Bhakta Vinati Yaha Mori, Deu Mahadhana Lakha Karori॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Shri Mangala Ji Ki Aarti Hanumata Sahitasu Gaai।
Hoi Manoratha Siddha Jaba Anta Vishnupura Jaai॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥

3

Mangalvar Aarti

1

Aarti Shri Hanumanji

Aarti Kije Hanuman Lala Ki।Dusht Dalan Ragunath Kala Ki॥
Jake Bal Se Girivar Kaanpe।Rog Dosh Ja Ke Nikat Na Jhaanke॥
Anjani Putra Maha Baldaaee।Santan Ke Prabhu Sada Sahai॥
De Beera Raghunath Pathaaye।Lanka Jaari Siya Sudhi Laaye॥
Lanka So Kot Samundra-Si Khai।Jaat Pavan Sut Baar Na Lai॥
Lanka Jaari Asur Sanhare।Siyaramji Ke Kaaj Sanvare॥
Lakshman Moorchhit Pade Sakaare।Aani Sajeevan Pran Ubaare॥
Paithi Pataal Tori Jam-kaare।Ahiravan Ke Bhuja Ukhaare॥
Baayen Bhuja Asur Dal Mare।Daahine Bhuja Santjan Tare॥
Sur Nar Muni Aarti Utare।Jai Jai Jai Hanuman Uchaare॥
Kanchan Thaar Kapoor Lau Chhaai।Aarti Karat Anjana Maai॥
Jo Hanumanji Ki Aarti Gaave।Basi Baikunth Param Pad Pave॥

Hanumanji Ki Aarti

Mangala Murti Jai Jai Hanumanta। Mangala-Mangala Deva Ananta॥
Hath Vajra Aur Dhwaja Viraje, Kandhe Moonj Janeu Saaje।
Shankara Suvana Kesari Nandan, Teja Pratapa Maha jaga Vandan॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Laal Langota Laal Dou Nayana, Parvata Sama Pharata Hai Sena।
Kaal Akaal Juddha Kilkari, Desha Ujarata Kruddha Apari॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Ramdoota Atulita Baldhama, Anjani Putra Pavansuta Nama।
Mahaveera Vikrama Bajrangi, Kumati Nivara Sumati Ke Sangi॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Bhumi Putra Kanchana Barsave, Rajpata Pura Desha Divave।
Shatruna Kaat-Kaat Mahi Daare, Bandhana Vyadhi Vipatti Nivaren॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Aapan Teja Samharo Aapai, Teeno Loka Haank Te Kaapai।
Saba Sukha Lahai Tumhari Sharana, Tum Rakshaka Kaahu Ko Darna॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Tumhare Bhajan Sakala Sansara, Daya Karo Sukha Drishti Apara।
Ramadanda Kalahu Ko Danda, Tumhare Parasa Hota Jaba Khanda॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Pavana Putra Dharati Ke Poota, Dou Mila Kaaj Karo Avadhuta।
Hara Prani Sharanagata Aaye, Charana Kamala Me Shisha Navaye॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
2
Roga Shoka Bahuta Vipatti Ghirane, Daridra Dukha Bandhana
Prakatane।
Tum Taja Aur Na Metanahara, Dou Tum Ho Mahaveera Apara॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Daridra Dahana Rina Trasa, Karo Roga Dukha Svapna Vinasha।
Shatruna Karo Charana Ke Chere, Tum Swami Hum Sevaka Tere॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Vipatti Harna Mangala Deva, Angikara Karo Yaha Seva।
Mudita Bhakta Vinati Yaha Mori, Deu Mahadhana Lakha Karori॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥
Shri Mangala Ji Ki Aarti Hanumata Sahitasu Gaai।
Hoi Manoratha Siddha Jaba Anta Vishnupura Jaai॥
Mangala Murti Jai Jai Hanumanta॥

hindi
english
flower