• Powered by

  • Anytime Astro Consult Online Astrologers Anytime

Rashifal राशिफल
Raj Yog राज योग
Yearly Horoscope 2024
Janam Kundali कुंडली
Kundali Matching मिलान
Tarot Reading टैरो
Personalized Predictions भविष्यवाणियाँ
Today Choghadiya चौघडिया
Rahu Kaal राहु कालम

Saraswati Ashtakam

monthly_panchang

॥Saraswati Ashtakam॥

॥Shatanika Uvacha॥
Mahamate Mahaprajna Sarvashastravisharada।
Akshinakarmabandhastu Purusho Dwijasattama॥1॥
Marane Yajjopejjapyam Yam Cha Bhavamanusmaran।
Param Padamavapnoti Tanme Bruhi Mahamune॥2॥
॥Shaunaka Uvacha॥
Idameva Maharaja Prishtavamste Pitamahah।
Bhishmam Dharmavidam Shreshtham Dharmaputro Yudhishthirah॥3॥
॥Yudhishthira Uvacha॥
Pitamaha Mahaprajna Sarvashastravisharadah।
Brihaspatistuta Devi Vagishena Mahatmana।
Atmayam Darshayamasam Surya Kotisamaprabham॥4॥
॥Saraswatyuvacha॥
Varam Vrinishva Bhadram Te Yatte Manasi Vidyate।
॥Brihaspatiruvacha॥
Yadi Me Varada Devi Divyajnanam Prayachchha Nah॥5॥
॥Devyuvacha॥
1
Hanta Te Nirmalajnanam Kumatidhwamsakaranam।
Stotrananena Yo Bhaktaya Mam Stuwanti Manishina॥6॥
॥Brihaspatiruvacha॥
Labhate Paramam Jnanam Yataparairapi Durlabham।
Prapnoti Purusho Nityam Mahamaya Prasadatah॥7॥
॥Saraswatyuvacha॥
Trisandhyam Prayato Nityam Pathedashtakamuttamam।
Tasya Kanthe Sada Vasam Karishyami Na Samshayah॥8॥

॥Iti Shripadmapurane Saraswati Ashtakam Sampurnam॥

2

Saraswati Ashtakam

॥Saraswati Ashtakam॥

॥Shatanika Uvacha॥
Mahamate Mahaprajna Sarvashastravisharada।
Akshinakarmabandhastu Purusho Dwijasattama॥1॥
Marane Yajjopejjapyam Yam Cha Bhavamanusmaran।
Param Padamavapnoti Tanme Bruhi Mahamune॥2॥
॥Shaunaka Uvacha॥
Idameva Maharaja Prishtavamste Pitamahah।
Bhishmam Dharmavidam Shreshtham Dharmaputro Yudhishthirah॥3॥
॥Yudhishthira Uvacha॥
Pitamaha Mahaprajna Sarvashastravisharadah।
Brihaspatistuta Devi Vagishena Mahatmana।
Atmayam Darshayamasam Surya Kotisamaprabham॥4॥
॥Saraswatyuvacha॥
Varam Vrinishva Bhadram Te Yatte Manasi Vidyate।
॥Brihaspatiruvacha॥
Yadi Me Varada Devi Divyajnanam Prayachchha Nah॥5॥
॥Devyuvacha॥
Hanta Te Nirmalajnanam Kumatidhwamsakaranam।
Stotrananena Yo Bhaktaya Mam Stuwanti Manishina॥6॥
॥Brihaspatiruvacha॥
Labhate Paramam Jnanam Yataparairapi Durlabham।
Prapnoti Purusho Nityam Mahamaya Prasadatah॥7॥
॥Saraswatyuvacha॥
Trisandhyam Prayato Nityam Pathedashtakamuttamam।
Tasya Kanthe Sada Vasam Karishyami Na Samshayah॥8॥

॥Iti Shripadmapurane Saraswati Ashtakam Sampurnam॥

Chat btn